dr inż. Marta WOŹNIAK-KARCZEWSKA

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zakład Chemii Organicznej

Kontakt:

 • tel.: +48 61 665 37 16
 • email: marta.wozniak-karczewska@put.poznan.pl
 • gabinet: 218A

ORCID:

Etapy rozwoju naukowego:

 • Studia doktoranckie - Politechnika Poznańska - Wydział Technologii Chemicznej, Data uzyskania stopnia doktora 16.07.2020, Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze, Dyscyplina: Nauki Chemiczne, Temat pracy: Microbial degradation of ritalinic acid and piracetam: isolation of novel strainsand first insights into their metabolism,
 • Studia magisterskie - Politechnika Poznańska, Technologia Chemiczna, Specjalność: Technologia Organiczna, Data uzyskania stopnia magister inżynier: 10.07.2013, Temat pracy: Izolacja mikroorganizmów zdolnych do produkcji związków obniżających napięcie powierzchniowe z niestandardowego materiału badawczego,
 • Studia inżynierskie - Politechnika Poznańska, Technologia Chemiczna, Data uzyskania stopnie inżynier: 30. 01. 2013, Temat pracy: Opracowanie metody oznaczania ramnolipidów obecnych w procesie biodegradacji oleju napędowego.

Zainteresowania naukowe:

 • Zainteresowania naukowe w zakresie nauk chemicznych obejmują badania nad wpływem związków pochodzenia organicznego na pojedyncze mikroorganizmy środowiskowe oraz społeczności mikroorganizmów. Pośród analizowanych substancji na szczególną uwagę zasługują substancje farmaceutyczne (oraz produkty ich metabolizmu), herbicydy w formie cieczy jonowych, związki powierzchniowo czynne, węglowodory itp. Ponadto prowadzone badania obejmują zagadnienia dotyczące identyfikacji związków organicznych pochodzenia mikrobiologicznego oraz wyznaczania szlaków metabolicznych tych mikroorganizmów.

Prowadzone zajęcia:

  Zajęcia laboratoryjne:
 • Identyfikacja związków organicznych,
 • Metody analizy związków organicznych,
 • Podstawy biotechnologii.
 • Ćwiczenia rachunkowe:
 • Chemia organiczna.

Dodatkowe informacje:

 • Przewodniczenie grupie młodych naukowców w Environmental Biotechnology section of the European Federation of Biotechnology oraz promowanie ich zaangażowania i rozwijanie przyszłości biotechnologii w Europie (10.2018 – obecnie).
 • Członek komitetu organizacyjnego czterech konferencji naukowych:
 • VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych” Poznań, Polska 24-27.04.2019,
 • IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” Poznań, Polska 8-10.04.2019,
 • II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe ,,Zielone Idee 21. Wieku", Poznań, Polska 15.10.2015,
 • I Seminarium Naukowe „Zielone Idee 21. Wieku”, Poznań, Polska 15.10.2014,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego (od 2014 roku - obecnie),
 • Działalność w ramach Koła Naukowego „BioInicjatywa” na Politechnice Poznańskiej. Aktywny udział w warsztatach i akcjach podejmowanych przez Koło Naukowe (od 2014 – obecnie).

Współpraca naukowa:

 • Stypendium zagraniczne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (11.2019 - 09.2020) University of Technology Sydney, Australia Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej „Współpraca PUT – UTS akceleracją zdolności publikacyjnej doktorantów”,
 • Wyjazd badawczy na University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (25.01 - 5.03.2016) Zakres: prowadzenie badań nad szlakiem metabolicznym leków nootropowych - badania na zaproszenie w ramach projektu wewnętrznego,
 • Stypendium zagraniczne Sciex Exchange Programme na University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (10.2014 - 09.2015) Zakres: samodzielne planowanie eksperymentów, przygotowywanie próbek, praca z czystymi szczepami i kulturami mieszanymi, wykorzystywanie technik degradacyjnych oraz analitycznych, praca ze związkami znakowanymi oraz biologią molekularną,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk (23.01.2017 – do obecnie) Zakres: metody rozdziału mieszanin reakcyjnych oraz oczyszczania produktów reakcji związków bioorganicznych z wykorzystaniem technik chromatograficznych, a także z zastosowaniem technik analitycznych służących do potwierdzenia struktury badanych produktów.

Publikacje:

 • Ławniczak Ł, Woźniak-Karczewska M, Loibner AP, Heipieper HJ, Chrzanowski Ł. 2020. Microbial Degradation of Hydrocarbons—Basic Principles for Bioremediation: A Review. Molecules 25(4), 856. https://doi:10.3390/molecules25040856 IF2019 = 3.267
 • Wilms W, Woźniak-Karczewska M, Niemczak M, Lisiecki P, Zgoła-Grześkowiak A, Ławniczak Ł, Framski G, Pernak J, Owsianiak M, Vogt C, Fischer A, Rogers RD, Chrzanowski Ł. 2020. Quantifying the Mineralization of 13C-Labeled Cations and Anions Reveals Differences in Microbial Biodegradation of Herbicidal Ionic Liquids between Water and Soil. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8, 8, 3412-3426. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b07598 IF2019 = 7.632
 • Woźniak-Karczewska M*, Baranowski D, Framski G, Marczak Ł, Čvančarová M, Corvini PFX, Chrzanowski Ł. 2020. Biodegradation of ritalinic acid by Nocardioides sp. – Novel imidazole-based alkaloid metabolite as a potential marker in sewage epidemiology. Journal of Hazardous Materials 385, 121554. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121554 * corresponding author IF2019 = 9.038
 • Cierniak D, Woźniak-Karczewska M, Parus A, Wyrwas B, Loibner AP, Heipieper HJ, Ławniczak Ł, Chrzanowski Ł. 2020. How to accurately assess surfactant Biodegradation - impact of sorption on the validity of results. Applied Microbiology and Biotechnology 104, 1-12. https://doi.org/10.1007/s00253-019-10202-9 IF2019 = 3.530
 • Woźniak-Karczewska M, Lisiecki P, Białas W, Owsianiak M, Piotrowska-Cyplik A, Wolko Ł, Ławniczak Ł, Heipieper HJ, Gutierrez T, Chrzanowski Ł. 2019. Effect of bioaugmentation on long-term biodegradation of diesel/biodiesel blends in soil microcosms. Science of the Total Environment 671, 948-958. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.431 IF2019 = 6.551
 • Wilms W, Woźniak-Karczewska M, Corvini PFX, Chrzanowski Ł. 2019. Nootropic drugs: Methylphenidate, modafinil and piracetam – Population use trends, occurrence in the environment, ecotoxicity and removal methods – A review. Chemosphere 233, 771-785. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.06.016 IF2019 = 5.778
 • Woźniak-Karczewska M, Čvančarová M, Chrzanowski Ł, Kolvenbach B, Corvini PFX, Cichocka D. 2018. Isolation of two Ochrobactrum sp. strains capable of degrading the nootropic drug-Piracetam. New Biotechnology 43, 37-43. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2017.07.006 IF2018 = 3.739
 • Woźniak-Karczewska M, Čvančarová M, Chrzanowski Ł, Corvini PFX, Cichocka D. 2018. Bacterial isolates degrading ritalinic acid – human metabolite of neuro enhancer methylphenidate. New Biotechnology 43, 30-36. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2017.08.009 IF2018 = 3.739
 • Sydow M, Owsianiak M, Framski G, Woźniak-Karczewska M, Piotrowska-Cyplik A, Ławniczak Ł, Szulc A, Zgoła-Grześkowiak A, Heipieper HJ, Chrzanowski Ł. 2018. Biodiversity of soil bacteria exposed to sub-lethal concentrations of phosphonium-based ionic liquids: Effects of toxicity and biodegradation. Ecotoxicology and Environmental Safety 147, 157-164. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.08.026 IF2018 = 4.527
 • Woźniak-Karczewska M*, Myszka K, Sznajdrowska A, Szulc A, Zgoła-Grześkowiak A, Ławniczak Ł, Corvini PFX, Chrzanowski Ł. 2017. Isolation of rhamnolipids-producing cultures from faeces: Influence of interspecies communication on the yield of rhamnolipid congeners. New Biotechnology 36, 17-25. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2016.12.008 * corresponding author IF2017 = 3.733
Przejdź do SIN