Praktyki

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.
W roku akademickim 2020/2021 praktyki należy odbyć od 3 lipca 2021 r. do 16 września 2021 r.


Praktyka zawodowa na studiach I stopnia


Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 6 semestrze - 6 tygodni
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 6 semestrze - 4 tygodnie
Technologie Ochrony Środowiska po 6 semestrze - 6 tygodni
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 4 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 6 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Farmaceutyczna po 6 semestrze - 6 tygodni


Praktyka zawodowa na studiach II stopnia


Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 1 semestrze - 4 tygodnie
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 2 semestrze - 4 tygodnie
Technologie Ochrony Środowiska po 1 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 1 semestrze - 4 tygodnie


Zanim rozpoczniesz praktyki


 • Zapoznaj się z Regulaminem Praktyk:
 •        
  Regulamin Praktyk

 • Zapoznaj się z Ramowym Programem Praktyk dla danego kierunku studiów:
 •                    
  TCh/NTChICiPTOŚIF

 • Familiarize yourself with the apprenticeship framework for your fierld of study:
 •                    
  TCh/NTCh ENICiP ENTOŚ ENIF EN

 • Sprawdź możliwości znalezienia przedsiębiorstwa w celu odbycia praktyki studenckiej:
 • Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów, Inżynier Przyszłości (projekt zakończony), Inżynier Technologii Chemicznej - innowacyjność i doświadczenie (projekt zakończony),
  praktyki i staże w programie Erasmus, inicjatywa własna studenta.

  Współpraca z firmami przy realizacji praktyk

  Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyk


 • Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę (załącznik 1) podpisana przez Opiekuna ze strony Przedsiębiorstwa, a następnie przez Opiekuna ze strony Uczelni,
 • Skierowanie lub umowa trójstronna wystawiane przez Centrum Praktyk i Karier,
 • Czas oczekiwania na podpisanie umowy trójstronnej (pomiędzy Praktykantem/ką, Uczelnią a przedsiębiorstwem) może wynosić do 14 dni,
 • Nie ma możliwości wystawienia umowy trójstronnej po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.

 • Badania lekarskie


 • Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki studnet/ka ma obowiązek skontaktować się z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania informacji, czy wymagane są badania lekarskie,
 • Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wskazać czynniki szkodliwe,
 • Jeżeli student/ka przy przyjęciu na studia wykonywał badania medycyny pracy, wówczas po zaświadczenie zgłasza się do dziekanatu,
 • W innym przypadku skierowania na badania lekarskie wystawiane są przez Centrum Praktyk i Karier przed rozpoczęciem praktyki.

 • Ubezpieczenie


 • Ubezpieczeniu podlegają studenci udający się na obowiązkową praktykę studencką,
 • Polisa NNW zawierana jest co roku, ubezpieczenie obejmuje okres od 1 lipca do 30 września i obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,
 • W roku akademickim 2020/2021, ze względu na panujące warunki epidemiczne i umożliwienie odbywania praktyki w terminie wcześniejszym została zawarta polisa NNW na okres od 22.02.2021 r. do 30.06.2021 r.

 • Dokumenty potrzebne do zaliczenia praktyk


  Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie do dziekanatu WTCh do dnia 30 września br. oryginalnych dokumentów:

 • zaświadczenie z odbycia praktyk (załącznik 2) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem Opiekuna praktyk ze strony przedsiębiorstwa,
 • sprawozdanie z przebiegu praktyk (załącznik 3) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem Opiekuna ze strony przedsiębiorstwa (każdy tydzień praktyk powinien być opisany na osobnym arkuszu),
 • ankieta (załącznik 4).

 • Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę / umowy zlecenie / stażu / wolontariatu


 • Kserokopia umowy o pracę lub innej,
 • Zakres obowiązków (jeśli nie podano w umowie) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem pracodawcy (obowiązki powinny pokrywać się z ramowym programem praktyk dla danego kierunku studiów),
 • Podanie o alternatywne zaliczenie praktyk (załącznik 6).

 • Zmiany terminu i formy praktyk


 • Do zaliczenia praktyk w innym terminie lub w alternatywnej wymagana jest zgoda Pani Prodziekan ds. Studenckich.
 • Podanie o wykonanie praktyk w innym terminie (załącznik 5) lub podanie o alternatywne zaliczenie praktyk (załącznik 6) proszę przesyłać do Opiekuna praktyk - dr Justyna Werner (skan mailem) lub dostarczyć osobiście do dziekanatu WTCh.
 • Ważne, aby podania do rozpatrzenia tytułowane były do:
  Prodziekan ds. studenckich - dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, prof. PP.

 • Przewodnik - Praktyki od A do Z

         
  Praktyki od A do Z

  Opiekunem praktyk ze strony Wydziału Technologii Chemicznej od 1.09.2020 do 31.08.2024 jest dr Justyna Werner.

  Pytania dotyczące praktyk, na które odpowiedzi nie ma na stronie proszę kierować do Opiekuna praktyk
  (justyna.werner@put.poznan.pl)


  Załączniki

                                 
  Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3
  Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6