Technologie obiegu zamkniętego - I stopień

W ramach kierunku Technologie obiegu zamkniętego są studia stacjonarne I stopnia.

Koncepcja GOZ stała się punktem wyjścia do opracowania programu studiów dla kierunku Technologie obiegu zamkniętego, który zapewni studentom a finalnie absolwentom właściwe zrozumienie i przyswojenie zasad systemów zarządzania surowcami i gospodarką odpadami, a jednocześnie zdobycie wiedzy teoretycznej, technologicznej i inżynierskiej o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalającej aktywnie włączyć się w system działalności gospodarczej opartej na GOZ, na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Kształcenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem surowców naturalnych, w szczególności chemicznych, które są kluczowe dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i dziedzin pokrewnych. Student nowego kierunku zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej produkcji przemysłowej, gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi, planowania nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, gospodarowania odpadami, a w szczególności nabędzie umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz podstawowych technik unieszkodliwiania strumieni zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.

Absolwent studiów I stopnia - otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. Wszechstronne wykształcenie pozwoli mu znaleźć zatrudnienie i realizować swoją pasję zawodową w zakładach produkcyjnych różnych branż – zwłaszcza branży chemicznej, ale także pokrewnych, m.in.: energetyka, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, gospodarka komunalna, tworzyw sztucznych oraz przemysł przetwórczy (w tym przetwórstwo rolno-spożywcze). Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami technologicznymi i inżynierskimi pozwoli mu także odnaleźć się w takich instytucjach, jak: wyższe uczelnie techniczne i instytuty badawcze; biura badawczo-rozwojowe i konsultingowe, projektujące technologie dla GOZ; organa administracji państwowej i samorządowej, w tym starostwa powiatowe, urzędy miejskie, marszałkowskie i wojewódzkie.

Tryb i czas trwania studiów

Studia stacjonarne I-go stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.


Wykaz zajęć prowadzonych na kierunku

Semestr 1 Semestr 2
Matematyka Matematyka
Fizyka Fizyka
Chemia ogólna i nieorganiczna Chemia ogólna i nieorganiczna
Grafika inżynierska Chemia analityczna
Przedmiot obieralny - nauki społeczne lub humanistyczne Przedmiot obieralny - nauki społeczne lub humanistyczne
Struktura gospodarki obiegu zamkniętego Język obcy
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
BHP (jednorazowo) Przedmiot obieralny – grafika inżynierska
Usługi biblioteczne (jednorazowo) Materiałoznawstwo i podstawy konstrukcji maszyn
Technologia informacyjna Statystyczne opracowanie danych pomiarowych
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
Semestr 3 Semestr 4
Chemia organiczna Chemia fizyczna
Instrumentalne techniki analityczne Podstawy inżynierii procesowej
Aparatura procesowa Podstawy biotechnologii
Geologia stosowana Chemia bioorganiczna
Termodynamika Prawne i administracyjne uwarunkowania w gospodarce obiegu zamkniętego
Mikrobiologia Język obcy
Język obcy
Toksykologia
Semestr 5 Semestr 6
Polimery i tworzywa sztuczne Recykling i odzysk materiałów polimerowych
Podstawy teoretyczne technologii chemicznej Surowce naturalne i wtórne w technologii organicznej
Surowce naturalne i wtórne w technologii nieorganicznej Zwrównoważone procesy separacji
Wykład obieralny:
 • Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w gospodarce o obiegu zamkniętym,
 • Sterowanie w procesach przemysłowych,
 • Strategie zapobiegania i ograniczania emisji.
 • Projekt separacyjny obieralny:
 • Zrównoważone procesy separacyjne w odnowie wody,
 • Zrównoważone procesy separacyjne w przerobie strumieni odpadowych.
 • Projekt procesowy obieralny:
 • Analiza obiegów materiałowych w wybranym procesie przetwórczym,
 • Opracowanie założeń do projektu otrzymywania wybranego produktu.
 • Materiały biodegradowalne i kompostowalne
  Operacje jednostkowe w przetwórstwie surowców w odpadów Wykład obieralny:
 • Wybrane technologie recyklingu materiałów spienionych,
 • Biokataliza przemysłowa,
 • Monitorowanie gospodarki w obiegu zamkniętym.
 • Obiegi zamknięte w systemach oczyszczania ścieków komunalnych Wykład obieralny:
 • Prorecyklingowe projektowanie wyrobów gotowych,
 • Zarządzanie procesami biotechnologicznymi,
 • Wykorzystanie materiałów porecyklingowych do magazynowania energii.
 • Metody fizykochemiczne w identyfikacji związków chemicznych Praktyka zawodowa 6 tygodni
  Podstawy technologii elektrochemicznej
  Semestr 7
  Recykling chemicznych źródeł prądu i odpadów pogalwanicznych
  Bezpieczeństwo procesów przemysłowych - projekt obieralny:
 • Identyfikacja zagrożeń przemysłowych,
 • Analiza ryzyka procesowego.
 • Gospodarka ścieków przemysłowych
  Biogazownie i biorafinerie
  Systemy ochrony powietrza
  Wykład obieralny:
 • Wybrane technologie recyklingu odpadów wielowarstwowych,
 • Techniki elektrochemicznego utleniania odpadów organicznych,
 • Zaawansowane procesy utleniania w oczyszczaniu środowiska.
 • Wykład i projekt obieralny:
 • Algorytmy redukcji zanieczyszczeń w instalacjach przemysłowych,
 • Modelowanie procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
 • E-zasoby - struktura i zastosowanie (jednorazowo)
  Seminarium dyplomowe
  Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej