Sylwetka absolwenta

Technologie obiegu zamkniętego

(studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Od roku akademickiego 2021/22 Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów Technologie obiegu zamkniętego.

Decyzja o jego uruchomieniu jest konsekwencją analizy trendów gospodarczych i cywilizacyjnych zarysowujących się od kilku lat w Unii Europejskiej, a ukierunkowanych na pełne wprowadzenie w państwach członkowskich systemu działalności gospodarczej opartego o zbiór zasad i reguł zawartych w koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Zgodnie z tą koncepcją surowce i materiały powinny pozostawać w zamkniętym obiegu gospodarczym tak długo, jak to jest możliwe, co w efekcie końcowym przyniesie profit w postaci zminimalizowania strumienia odpadów i zabezpieczenia środowiska naturalnego przed degradacją i nieuzasadnioną eksploatacją jego zasobów.

Koncepcja GOZ stała się punktem wyjścia do opracowania programu studiów dla kierunku Technologie obiegu zamkniętego, który zapewni studentom a finalnie absolwentom właściwe zrozumienie i przyswojenie zasad systemów zarządzania surowcami i gospodarką odpadami, a jednocześnie zdobycie wiedzy teoretycznej, technologicznej i inżynierskiej o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalającej aktywnie włączyć się w system działalności gospodarczej opartej na GOZ, na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Kształcenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem surowców naturalnych, w szczególności chemicznych, które są kluczowe dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i dziedzin pokrewnych. Student nowego kierunku zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej produkcji przemysłowej, gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi, planowania nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, gospodarowania odpadami, a w szczególności nabędzie umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz podstawowych technik unieszkodliwiania strumieni zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.

Interdyscyplinarne wykształcenie, połączone ze specjalistyczną wiedzą technologiczną i inżynierską, zapewni absolwentowi kierunku Technologie obiegu zamkniętego gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania zadań w zakresie eksploatacji linii technologicznych i urządzeń pracujących według zasad koncepcji GOZ; współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin na różnych etapach planowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych; sprawnego rozwiązywania pojawiających się problemów technologiczno-inżynieryjnych, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi wspomagających GOZ, zabezpieczenia i realizacji potrzeb związanych z analizą procesową i rutynowym monitoringiem środowiska w ramach prowadzonej działalności wytwórczej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Technologie obiegu zamkniętego otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. Wszechstronne wykształcenie pozwoli mu znaleźć zatrudnienie i realizować swoją pasję zawodową w zakładach produkcyjnych różnych branż – zwłaszcza branży chemicznej, ale także pokrewnych, m.in.: energetyka, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, gospodarka komunalna, tworzyw sztucznych oraz przemysł przetwórczy (w tym przetwórstwo rolno-spożywcze). Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami technologicznymi i inżynierskimi pozwoli mu także odnaleźć się w takich instytucjach, jak: wyższe uczelnie techniczne i instytuty badawcze; biura badawczo-rozwojowe i konsultingowe, projektujące technologie dla GOZ; organa administracji państwowej i samorządowej, w tym starostwa powiatowe, urzędy miejskie, marszałkowskie i wojewódzkie.